top of page

מחפשת קרבנות אדם

בעמוד 60 בספרי החדש "הולדת תמוז" מופיע השיר הקשה "תפילת שמונה עשרה בברלין". זהו שיר על אשמה, שיר שאין בו נקיים. היות וביום הקשה הזה לא אוכל להכניס לבלוג את השיר, אני מביאה כאן מלים של בלוג, שכתבתי עתה. באמצעותן אני שולחת אתכם לקרוא את שיר התפילה, החותך בבשר החי, שנכתב ברציף 17 בגרונולד, ברלין, גרמניה, בשנת 2007.

bottom of page