top of page

האתר "בימתי" והמציאות

את האתר bimati.net בונה ומתחזק נכדנו שגיא קופל. ההקשרים בין האתר לבין המציאות בחיינו בעבר ובהווה מדהימים. למשל – כאשר היה שגיא ילד, כבן ארבע או חמש, באחת מנסיעותיי לכנס אקדמי של IVLA בארה"ב, רכשתי רכיב שבאמצעותו שדרג אביו של שגיא את המחשב כדי שהפעוט יוכל ללמוד קריאה ממרקע. אתמול, סיים שגיא להכניס את מאמריי באנגלית לאתר. הקטע הוא שבמאמרים באנגלית ישנם שניים הקשורים במשפחה. שניהם במדור creativity ב papers. שניהם קשורים בשגיא. המחקר אודות יצירת המושג בוצע באמצעות חשיבתו של הילד שגיא וכן היה בקבוצת ילדים שבדקתי באמצעותם הבנת שפת תמונה. ברור שהמאמר אודות 'בית הורי' קשור במקורותיו של שגיא. חיבור נוסף לאותו מאמר הוא אירוע 'מפגשיר 30' שחל החודש ושנושאו היה "בית, אמא, אבא", הזכרתי במפגש את מאמרי זה, המספר כיצד נפגשתי עם הוריי באמצעות יצירת אלבום המשפחות הממוחשב של מוזיאון ראשון לציון והמציג, מתוך הדוגמא האישית שלי, כיצד פורצת המטפורה המילולית.

bottom of page